huhren

Pedagógus-továbbképzések

1. Saját alapítású pedagógus-továbbképzések

Az iskolakertek pedagógiája - felkészülés a nemzetközi "School garden" nevelési-oktatási programok hazai adaptációjára.

Alapítási engedély szám: 23/166/2015
Indítási engedély szám: D/2868/2015

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 06. 11.

A továbbképzés célja, hogy segítséget és felkészülést nyújtson az iskolakert-programot alkalmazó iskolák pedagógusai számára a program sikeres megvalósításához. Lehetőséget biztosítani a résztvevőknek, hogy a saját tapasztalataikat és módszertani tudásukat felhasználva, azt tovább bővítve megtapasztalják a tudáskertek nevelési-oktatási lehetőségeit. Megismertetni a környezettudatos, fenntartható gazdálkodás lehetőségeit, feltételeit és alkalmazási módjait a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Felhívni a pedagógusok figyelmét az iskolakertek közösségformáló erejére és hatását az egészséges életvitel (ki)alakulására. További cél a konstruktív pedagógia és a drámapedagógia nyújtotta módszertani lehetőségek bemutatása és kipróbálása; az újszerű didaktikai módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése.

A képzési idő: 60 óra


Mindennapi mozgás-öröm a gyermek testi és mozgásfejlődésében az óvodában és az alapfokú nevelés-oktatás alsó tagozatain

Alapítási engedély szám: 9/225/2018
Indítási engedély szám: D/4042/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos óvodai foglalkozásokhoz és alsó tagozatos testnevelésórákhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének tükrében.

Megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

A képzési idő: 30 óra


Pénzügyi és gazdasági kultúra a köznevelési intézményekben

Alapítási engedély szám: 9/224/2018
Indítási engedély szám: D/4041/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.08.23.

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson a pedagógusoknak a gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével kapcsolatban.

Megismertetni a résztvevőkkel a pénzügyi és gazdasági kultúrával kapcsolatos fejlesztési területeket, nevelési célokat és az erre vonatkozó új jogszabályi hátteret (Nat 2012, kerettanterv).

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják és elősegítik az iskolai pénzügyi és gazdasági nevelést-oktatást.

A képzési idő: 30 óra


Kommunikációs megoldások és konfliktuskezelés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban

Alapítási engedély szám: 9/233/2018
Indítási engedély szám: D/4043/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció alapszabályait és mechanizmusát, valamint a konfliktusok mibenlétét, kiváltó okait.

Tudatosítani a pedagógusokban azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

További cél, hogy a résztvevő pedagógusok tréninggyakorlatok által, saját élményen keresztül megtapasztalják a konfliktuskezelési technikákat a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus, illetve gyermekek közti helyzetben:

  • tárgyalás,
  • resztoratív konfliktuskezelés,
  • mediáció,
  • egyéni megküzdési stratégiák.

A képzési idő: 30 óra


Gyermek- és tevékenységközpontúság – Az óvoda-iskola átmenet, esélyegyenlőség és hátránykompenzáció módszertani támogatása az óvodai nevelésben

Alapítási engedély szám: 9/234/2018
Indítási engedély szám: D/4044/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

A továbbképzés célja az, hogy erősítse a hazai óvodai nevelésben az óvoda-iskola átmenet, esélyegyenlőség és hátránykompenzáció támogatásának módszertanát, jó gyakorlatát.

Cél, hogy a résztvevők részleteiben is megismerjék a pedagógiai program jogszabály által kötelezően előírt, valamint a helyi sajátosságokra építő pedagógiai, szervezeti és működési elemeket, feltételeket.

Cél a család és az óvoda, illetve az óvodapedagógusok és a tanítók kapcsolatának erősítése, az együttműködési formák bővítése és továbbfejlesztése.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek a kognitív folyamatok tükrében, amelyek támogatják és elősegítik az óvoda-iskola átmenet hatékonyságát a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében is.

A képzési idő: 30 óra


2. Átvett pedagógus-továbbképzések

Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben
Alapítási engedély szám: 9/226/2018
Indítási engedély szám: D/4101/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08.23.

A továbbképzés a konstruktív konfliktuskezelésben nélkülözhetetlen ismeretek, módszerek és ezen keresztül képességek alapjainak megteremtését, jártasságok gyakorlati elsajátítását célozza meg.

Cél, hogy a résztvevők fejlesszék kommunikációs és problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, hatékonnyá és minden fél számára kielégítővé tegyék döntéshozó megbeszéléseiket. Gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhessék azokat a módszerek, technikákat, amelyek hozzájárulnak a demokratikus intézményi működéshez

A képzési idő: 30 óra


A lelki egészség megőrzése és fejlesztése az önismeret segítségével

Alapítási engedély szám: 575/53/2017
Indítási engedély szám: D/4100/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 05.02.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők tapasztalatot nyerjenek a sajátélmény-jellegű személyiségfejlesztés terén, és elsajátítsák a személyiség-lélektan alapismereteit, melynek segítségével árnyaltabb, szakszerűbb módon lesznek képesek megismerni és értékelni tanítványaik alapvető személyiségjegyeit. A legfontosabb cél, az önismereti tudatosság megőrzése, növelése mellett az, hogy a résztvevők legyenek képesek tudatosan csökkenteni saját sztereotípiáik befolyását tanítványaik megítélésében, értékelésében. Továbbá segítsék elő tanítványaik pozitív szocializációját az alapvető szociális szerepek és kommunikációs formák játékos gyakoroltatásával. Kiemelt cél, hogy a résztvevők sajátítsák el, és nevelőmunkájukban hatékonyan használják a továbbképzésen tanult kreatív-fejlesztő gyakorlatokat tanulóik adottságainak, képességeinek, érdeklődési köreiknek (önfeltárás, önfejlesztés) kibontakoztatásában.

A képzési idő: 30 óra


A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata köznevelési intézményekben

Alapítási engedély szám: 23/337/2015
Indítási engedély szám: D/4099/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 10.09.

A továbbképzés célja, a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra, a legújabb pedagógiai, pszichológiai ismeretek, kutatások felhasználásával.

A résztvevők ismerjék fel és tudják azonosítani a rájuk bízott gyermekek/tanulók közül a tehetségígéreteket. Legyenek képesek alkalmazni a képzésen elsajátított tehetségdifferenciált diagnosztikai eljárásokat, egyénre szabott fejlesztő módszereket. Az elméleti ismeretek elsajátításával, a módszertan megismerésével és a saját élményű gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, a résztvevők váljanak képessé az intézményi tehetséggondozás tervezésére és szakszerű megvalósítására.

Ismerjék meg a tehetséggondozás módszertani kultúráját, és váljanak képessé a mindennapi pedagógiai gyakorlatuk részévé tenni.

A képzési idő: 30 óra


A digitális kompetencia fejlesztésének támogatása, megvalósításának lehetőségei a köznevelésben – továbbképzés vezetőknek

Alapítási engedély szám: 47793/69/2014
Indítási engedély szám: D/3258/2016

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 12. 03.

A továbbképzés célja a digitális kompetenciafejlesztés lehetőségeinek, eszközrendszerének megismerése, valamint cél, hogy ismerjék ennek helyét a különböző intézményi dokumentumokban. Cél, hogy a résztvevők ismerjék meg a digitális kompetencia fejlesztésére felkészítő továbbképzési lehetőségeket, valamint az IKT szaktanácsadói szolgáltatás célját. Cél, hogy ismerjék meg a digitális írástudás fejlesztésének lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, az IKT eszközökkel segített tanórák, projektek tervezésének mibenlétét, főként az intézmény életére gyakorolt lehetséges hatásait. Valamint cél, hogy a köznevelési adminisztrációs rendszerek felhasználási lehetőségeit, a digitális portfólió készítés támogatásának lehetőségeit is ismerjék. Cél továbbá az alapvető multimédiás, digitális tartalmak kezelésének elsajátítása, az infokommunikációs technológiák használati lehetőségeinek megismerése a köznevelésben. Cél továbbá, hogy ismerjék a résztvevők az infokommunikációs technológiák használati lehetőségeit a közoktatásban, ismerjék azokat a módszereket, eszközöket, technológiákat, amelyeket az intézményükben dolgozó pedagógusok is alkalmazhatnak a tanórán illetve tanórán kívüli tevékenységeik során. Cél, hogy tisztában legyenek alapvető szerzői jogi kérdésekkel, Web 2.0 eszközök alkalmazásának lehetőségeivel saját munkájukhoz kapcsolódóan valamint, hogy ismerjék a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis felépítését, iskolai alkalmazásának lehetőségeit.

A képzési idő: 30 óra


Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban I.

Alapítási engedély szám: 43/134/2014
Indítási engedély szám: D/3255/2016

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 06. 16.

A képzés célja a számítógéppel kapcsolatos alapismeretek, eszközök, a hardver és szoftver fogalmának megismertetése, a számítógép legegyszerűbb használhatósági körének, az irodai alkalmazásoknak, az Internetezés lehetőségeinek változatos bemutatása, alapvető képi és videó anyagok kezelésének elsajátíttatása valamint az e-portfólió megismertetése. Cél továbbá, hogy konkrét példákon keresztül olyan jártasságot szerezzenek, amelynek segítségével képessé válnak ezen ismereteket a mindennapi gyakorlatban alkalmazni és felismerni a napi tanítási gyakorlatba történő beépítés lehetőségeit. Végül cél, hogy a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek önállóan tervezni és koordinálni a számítógép oktatásban való alkalmazását.

A képzési idő: 30 óra


Számítógép alkalmazási lehetőségei a tanítás-tanulási folyamatban II.

Alapítási engedély szám: 43/133/2014
Indítási engedély szám: D/3256/2016

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 06. 16.

A képzés célja az info-kommunikációs technológia világában bármely felhasználó számára elérhető újdonságok oktatási vonatkozásainak áttekintése, továbbá azoknak a változásoknak a bemutatása, melyek az információs társadalom oktatási rendszerét jellemzik. További cél megismertetni a továbbképzésen résztvevőkkel az online, Internet-alapú világ oktatásban való megjelenésének lehetőségeit, tanulókra gyakorolt hatásait. Cél továbbá, hogy konkrét példákon keresztül jártasságot szerezzenek webalapú irodai alkalmazások, egyszerű internetes eszközök, a Sulinet Tudásbázis és Közösség, a multimédiás szerkesztőeszközök használatában, az új technológiák alkalmazásának gyakorlati kérdéseiben, és az oktatás különféle területeire történő integrálásukban. Végül cél, hogy a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek önállóan tervezni és koordinálni az info-kommunikációs technológiát a napi pedagógiai gyakorlatban.

A képzési idő: 30 óra


A Sulinet Portál tartalmainak és digitális taneszközeinek használata a tanítás-tanulás folyamatában.

Alapítási engedély szám: 43/154/2014
Indítási engedély szám: D/3257/2016

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 07. 10.

A képzés célja a Sulinet Portál általános bemutatása, szolgáltatásainak, tartalmának alkalmazásának, használatának megismertetése. Cél, hogy a résztvevők ismerjék a közösségi funkciókat, gyakorlati alkalmazásuk lehetőségeit és használatukat az oktatás folyamatában. A résztvevők ismerjék a Tudásbázis tananyagainak tartalmát, felépítését, használatuk lehetőségeit, módszereit. Cél tovább, hogy a pedagógusok a megszerzett ismeretek birtokában képesek önállóan oktatási, módszertani tevékenység tervezésére, végrehajtás során felhasználni, beépíteni a Sulinet Portál által nyújtott lehetőségeket.

A képzési idő: 30 óra


Digitális írástudás fejlesztése a szaktárgyi oktatásban

Alapítási engedély szám: 43/208/2014
Indítási engedély szám: D/3254/2016

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 09. 08.

A továbbképzés célja olyan alapfogalmak megismertetése, mint a digitális írástudás értelmezése az információs társadalomban, a digitális kompetencia definíciói és dimenziói, a digitális állampolgárság értelmezése. Cél, hogy ismerjék meg a digitális írástudás fejlesztésének lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, az IKT eszközökkel segített tanórák tervezését, óravázlatok és tematikus tervek készítését, az oktatás szolgálatába állított technológiai eszközöket. Cél továbbá, hogy megismerjék a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis felépítését, iskolai alkalmazását, lehetőségeit. Cél ezen túl, hogy megismerkedjenek az IKT eszközökkel támogatott projektek megvalósításának módszerével, Web 2.0. típusú eszközökkel, valamint olyan eszközökkel, melyek a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében alkalmazhatók. Cél továbbá a szerzői jogi kérdések tisztázása az oktatás szemszögéből. Végül cél, hogy megismerjék az e-portfólió típusait, jellemzőit, pedagógus értékelésben betöltött szerepét és felhasználási lehetőségeit.

A képzési idő: 30 óra


Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban

Alapítási engedély szám: 47793/68/2014
Indítási engedély szám: D/3259/2016

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2019. 12. 03.

A továbbképzés célja az info-kommunikációs technológiával támogatott oktatás/foglalkozás elméleti, pedagógiai-szakmai, módszertani és technológiai hátterének, az egyes fejlesztési feladatainak megismertetése a résztvevőkkel. Cél, hogy ismerjék meg a digitális írástudás fejlesztésének lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, az IKT eszközökkel segített tan-órák/foglalkozások tervezését, tevékenységek/óravázlatok és tematikus tervek készítését. Továbbá cél, hogy ismerjék a Sulinet Portál fő egységeit, közösségi funkcióit, a Tudásbázis alkalmazásának lehetőségeit. Cél olyan korosztályspecifikus online eszközök, programok (logikai játék, fejlesztő feladatok, rajzolóprogram) megismertetése, melyek már óvodás korúak fejlesztésére is alkalmazhatóak. Cél ezen túl, hogy ismerjék az IKT eszközökkel támogatott projektek megvalósításának módszereit, Web 2.0. típusú eszközökkel, képek, videók, egyéb típusú tartalmak szerkesztésével, a szinkron és -aszinkrón kommunikáció és együttműködés lehetőségeit, melyeket felkészülésükhöz a tanórai és nevelő, fejlesztő munkához is alkalmazhatnak, legyenek tisztában alapvető szerzői jogi kérdésekkel. Valamint cél, hogy ismerjék az e-portfólió alkalmazási lehetőségét, mint a szakmai bemutatás és bemutatkozás egy lehetséges eszközét.

A képzési idő: 30 óra


Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek

Alapítási engedély szám: 27282/147/2016
Indítási engedély szám: D/3682/2017

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 23.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőknek ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismereteik bővítése az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel, illetve módszertani repertoárjuk gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentőségének megismertetése a nevelőmunkában.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a nevelési- és konfliktushelyzetek során a megismert és elsajátított kommunikációs technikákat. Képesek legyenek gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására. Ezen kívül a résztvevők legyenek nyitottak a gyermek szűkebb tágabb környezeti hátterének megismerésére, megértésére.

A képzési idő: 30 óra