Pedagógus-továbbképzések

1. Saját alapítású pedagógus-továbbképzések

Alapítási engedély szám: 23/166/2015
Indítási engedély szám: D/2868/2015

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 06. 11.

A továbbképzés célja, hogy segítséget és felkészülést nyújtson az iskolakert-programot alkalmazó iskolák pedagógusai számára a program sikeres megvalósításához. Lehetőséget biztosítani a résztvevőknek, hogy a saját tapasztalataikat és módszertani tudásukat felhasználva, azt tovább bővítve megtapasztalják a tudáskertek nevelési-oktatási lehetőségeit. Megismertetni a környezettudatos, fenntartható gazdálkodás lehetőségeit, feltételeit és alkalmazási módjait a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Felhívni a pedagógusok figyelmét az iskolakertek közösségformáló erejére és hatását az egészséges életvitel (ki)alakulására. További cél a konstruktív pedagógia és a drámapedagógia nyújtotta módszertani lehetőségek bemutatása és kipróbálása; az újszerű didaktikai módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése.

A képzési idő: 60 óra

Alapítási engedély szám: 9/225/2018
Indítási engedély szám: D/4042/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08. 23.

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak a mindennapos óvodai foglalkozásokhoz és alsó tagozatos testnevelésórákhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének tükrében.

Megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/224/2018
Indítási engedély szám: D/4041/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.08.23.

A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson a pedagógusoknak a gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével kapcsolatban.

Megismertetni a résztvevőkkel a pénzügyi és gazdasági kultúrával kapcsolatos fejlesztési területeket, nevelési célokat és az erre vonatkozó új jogszabályi hátteret (Nat 2012, kerettanterv).

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják és elősegítik az iskolai pénzügyi és gazdasági nevelést-oktatást.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/233/2018
Indítási engedély szám: D/4043/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció alapszabályait és mechanizmusát, valamint a konfliktusok mibenlétét, kiváltó okait.

Tudatosítani a pedagógusokban azokat a konfliktushelyzeteket, amelyekkel a szembesülhetnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban.

További cél, hogy a résztvevő pedagógusok tréninggyakorlatok által, saját élményen keresztül megtapasztalják a konfliktuskezelési technikákat a pedagógus-gyermek, pedagógus-szülő, pedagógus-pedagógus, illetve gyermekek közti helyzetben:

  • tárgyalás,
  • resztoratív konfliktuskezelés,
  • mediáció,
  • egyéni megküzdési stratégiák.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 9/234/2018
Indítási engedély szám: D/4044/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023.09.04.

A továbbképzés célja az, hogy erősítse a hazai óvodai nevelésben az óvoda-iskola átmenet, esélyegyenlőség és hátránykompenzáció támogatásának módszertanát, jó gyakorlatát.

Cél, hogy a résztvevők részleteiben is megismerjék a pedagógiai program jogszabály által kötelezően előírt, valamint a helyi sajátosságokra építő pedagógiai, szervezeti és működési elemeket, feltételeket.

Cél a család és az óvoda, illetve az óvodapedagógusok és a tanítók kapcsolatának erősítése, az együttműködési formák bővítése és továbbfejlesztése.

További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek a kognitív folyamatok tükrében, amelyek támogatják és elősegítik az óvoda-iskola átmenet hatékonyságát a hátrányos helyzetű gyerekek tekintetében is.

A képzési idő: 30 óra


2. Átvett pedagógus-továbbképzések

Alapítási engedély szám: 9/226/2018
Indítási engedély szám: D/4101/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2023. 08.23.

A továbbképzés a konstruktív konfliktuskezelésben nélkülözhetetlen ismeretek, módszerek és ezen keresztül képességek alapjainak megteremtését, jártasságok gyakorlati elsajátítását célozza meg.

Cél, hogy a résztvevők fejlesszék kommunikációs és problémamegoldó képességüket, kreativitásukat, hatékonnyá és minden fél számára kielégítővé tegyék döntéshozó megbeszéléseiket. Gyakorlati tevékenységeken keresztül megismerhessék azokat a módszerek, technikákat, amelyek hozzájárulnak a demokratikus intézményi működéshez

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 575/53/2017
Indítási engedély szám: D/4100/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2022. 05.02.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők tapasztalatot nyerjenek a sajátélmény-jellegű személyiségfejlesztés terén, és elsajátítsák a személyiség-lélektan alapismereteit, melynek segítségével árnyaltabb, szakszerűbb módon lesznek képesek megismerni és értékelni tanítványaik alapvető személyiségjegyeit. A legfontosabb cél, az önismereti tudatosság megőrzése, növelése mellett az, hogy a résztvevők legyenek képesek tudatosan csökkenteni saját sztereotípiáik befolyását tanítványaik megítélésében, értékelésében. Továbbá segítsék elő tanítványaik pozitív szocializációját az alapvető szociális szerepek és kommunikációs formák játékos gyakoroltatásával. Kiemelt cél, hogy a résztvevők sajátítsák el, és nevelőmunkájukban hatékonyan használják a továbbképzésen tanult kreatív-fejlesztő gyakorlatokat tanulóik adottságainak, képességeinek, érdeklődési köreiknek (önfeltárás, önfejlesztés) kibontakoztatásában.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 23/337/2015
Indítási engedély szám: D/4099/2018

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2020. 10.09.

A továbbképzés célja, a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra, a legújabb pedagógiai, pszichológiai ismeretek, kutatások felhasználásával.

A résztvevők ismerjék fel és tudják azonosítani a rájuk bízott gyermekek/tanulók közül a tehetségígéreteket. Legyenek képesek alkalmazni a képzésen elsajátított tehetségdifferenciált diagnosztikai eljárásokat, egyénre szabott fejlesztő módszereket. Az elméleti ismeretek elsajátításával, a módszertan megismerésével és a saját élményű gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, a résztvevők váljanak képessé az intézményi tehetséggondozás tervezésére és szakszerű megvalósítására.

Ismerjék meg a tehetséggondozás módszertani kultúráját, és váljanak képessé a mindennapi pedagógiai gyakorlatuk részévé tenni.

A képzési idő: 30 óra

Alapítási engedély szám: 27282/147/2016
Indítási engedély szám: D/3682/2017

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2021. 12. 23.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevőknek ismereteket nyújtson a családokkal való hatékony kommunikációról pedagógiai munkaformák közül az egyéni bánásmódról és családkonzultációról. Cél az ismereteik bővítése az egyes kapcsolati munkaformákra vonatkozó elméletekkel, illetve módszertani repertoárjuk gazdagítása, melyekkel még hatékonyabbá válnak a családokkal történő konstruktív beavatkozások tervezésében.

További cél a csoportszobai interakciók elemzéséhez szükséges hatékony kommunikáció megtapasztalása, a hozzátartozó technikák jelentőségének megismertetése a nevelőmunkában.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők hatékonyan alkalmazzák a nevelési- és konfliktushelyzetek során a megismert és elsajátított kommunikációs technikákat. Képesek legyenek gyermek hozzátartozóival partneralapú kapcsolat kialakítására, fenntartására. Ezen kívül a résztvevők legyenek nyitottak a gyermek szűkebb tágabb környezeti hátterének megismerésére, megértésére.

A képzési idő: 30 óra