huhren
17 éve a felnőttképzés
szolgálatában
Éljen a kínálkozó lehetőségekkel!
Bízza ránk humán fejlesztései kezelését.
Projektgenerálás.
Projektmenedzsment.
Innovációs szolgáltatások.
Marketingkommunikáció?

Bízza elismert szakemberekre!

Felnőttképzés

Felnőttképzés

A Learning Innovation kft. a 2001. évi CI. törvény szerint akkreditált felnőttképzési intézmény. Széles választékban kínálunk képzéseket nyilvántartott és akkreditált képzési programok keretében

Képzési kínálatunkat folyamatosan bővítjük a felnőttképzésről szóló 2013. LXXVII. törvénynek megfelelően engedélyeztetett képzésekkel.

Innovációs szolgáltatások

Innovációs szolgáltatások

Segítünk tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzésében, összesítésében, megosztásában és felhasználásában új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.

Üzeleti tanácsadás

Üzleti
tanácsadás

Célunk, hogy sokéves szaktudásunkból, tapasztalatainkból partnereink minél több területen profitáljanak.Ismerje meg széles szolgáltatás palettánkat.

Projektmenedzsment

Projektmenedzsment

Annak érdekében, hogy megrendelőink pályázata sikeres projektté fejlődjön, a projekt teljes ideje alatt biztosítjuk a szükséges és az előírásoknak megfelelő monitoring tevékenységet.

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Hírek, aktuális képzések, pályázati lehetőségek.

Kérdése van? Lépjen velünk kapcsolatba:
+36 1 301 0224
1117 Budapest,
Nádorliget utca 8/c.
e-mail:
info@learni.hu

Új lehetőségeket keres?

SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI ÉS KIÉPÍTENI!

Learning Innovation
A 2000-ben alakult, humán területen immár 17 éve működő vállalkozásunk elsősorban felnőttképzéssel, innovációs fejlesztésekkel, tartalom- és szervezetfejlesztéssel, illetve üzleti tanácsadással foglalkozik. Partnereinket mindezek mellett segítjük a források felkutatásában is, hiszen munkatársaink a releváns pályázati lehetőségeket jól ismerő és a projektgenerálás folyamatában is jártas szakemberek.

Rugalmas munkahelyek

A projekt bemutatása A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 2014 őszén pályázatot írt ki, „GINOP 5.3.1- Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” címmel. A pályázat célja a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a kis- és középvállalkozások körében, a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és…

Részletek

Aktuális képzések

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők tapasztalatot nyerjenek a sajátélmény-jellegű személyiségfejlesztés terén, és elsajátítsák a személyiség-lélektan alapismereteit, melynek segítségével árnyaltabb, szakszerűbb módon lesznek képesek megismerni és értékelni tanítványaik alapvető személyiségjegyeit. A legfontosabb cél, az önismereti tudatosság növelése mellett az, hogy a résztvevők képesek legyenek tudatosan csökkenteni saját sztereotípiáik befolyását tanítványaik megítélésében, értékelésében. Továbbá segítsék elő tanítványaik pozitív szocializációját az alapvető szociális szerepek és kommunikációs formák játékos gyakoroltatásával. Kiemelt cél, hogy a résztvevők sajátítsák el, és nevelőmunkájukban hatékonyan használják a továbbképzésen tanult kreatív-fejlesztő gyakorlatokat tanulóik adottságainak, képességeinek, érdeklődési köreiknek (önfeltárás, önfejlesztés) kibontakoztatásában.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy megismertesse a pedagógusokkal a projektmenedzsment alapelemeit, főbb folyamatait, valamint módszer- és eszközrendszerét: általános helyzetkép-elemzés módszerei és eszközei, diagnózis felállítása, a munkafolyamatba épített ellenőrzés, vezetői ellenőrzés és függetlenített belső ellenőrzés, tanácsadói munkaterv elkészítése, monitoring vizsgálat. Gyakorlati tevékenységeken keresztül felhívni a résztvevők figyelmét a hatékony munkaszervezés és végzés két elengedhetetlen feltételére: a csapatszervezésre (a csapatban dolgozás képességére) és a változásokhoz való alkalmazkodásra. További cél, hogy a pedagógusok megismerjék a projektmenedzser személyi és vezetői jellemzőit, illetve azt a szakmai tudást, amely elvárható egy projekt vezetése során.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy segítséget és felkészülést nyújtson az iskolakert-programot alkalmazó iskolák pedagógusai számára a program sikeres megvalósításához. Lehetőséget biztosítani a résztvevőknek, hogy a saját tapasztalataikat és módszertani tudásukat felhasználva, azt tovább bővítve megtapasztalják a tudáskertek nevelési-oktatási lehetőségeit. Megismertetni a környezettudatos, fenntartható gazdálkodás lehetőségeit, feltételeit és alkalmazási módjait a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Felhívni a pedagógusok figyelmét az iskolakertek közösségformáló erejére és hatását az egészséges életvitel (ki)alakulására. További cél a konstruktív pedagógia és a drámapedagógia nyújtotta módszertani lehetőségek bemutatása és kipróbálása; az újszerű didaktikai módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése.

A továbbképzés időtartama: 60 óra
A továbbképzés célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a drámajátékok szerepét az önkifejezés, a kommunikációs és előadói képességek fejlesztésében, valamint a közösségi alkotásra nevelésben. Megmutatni azt, hogy a személyiségformálás a dramatikus tevékenység élményén, a játék örömén keresztül sokkal hatékonyabb és célravezetőbb. Megismertetni a verses, énekes, népi gyermekjátékokban rejlő lehetőségeket, az érzékszervi fejlesztést támogató, térérzékelő, mozgáskoncentráló, utánzó, kapcsolatteremtő és bizalomfejlesztő drámajátékokat, és lehetővé tenni azok kipróbálását, gyakorlását. További cél rávilágítani a bábjáték komplex személyiségfejlesztő hatására, motiváló és figyelemfelkeltő erejére. Bemutatni a drámajátékok alkalmazási módjait a különféle tanórai folyamatokban, továbbá biztosítani a gyakorlati tapasztalatszerzést a tanórai (pedagógiai) tervezés, illetve a drámajátékok levezetése területén.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megismerjék az egész életen át tartó rendszeres testmozgás lehetőségeit, illetve a rekreáció szükségszerűségét.További cél a különböző mozgásformák megismertetése.Az egyes gyakorlatok és sportjátékok saját élményű megismerése, illetve az ezekhez kapcsolódó főbb technikai és módszertani instrukciók elsajátítása.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a környezettudatos magatartásra való neveléssel kapcsolatos korszerű szemlélettel, kialakulásának rövid történetével, nemzetközi, európai példákkal. Tisztában legyenek a környezettudatosság alapfogalmaival, fő témaköreivel. Legyenek tájékozottak és kritikusan szemléljék a globális és hazai környezeti kérdéseket, problémákat, válságokat. Megismerkedjenek a környezettudatos magatartásra nevelés iskolai lehetőségeivel, megismerkedjenek a környezettudatos magatartásra nevelés módszertanának változatos eszköztárával, lehetőségeivel. Gyakorlatokon keresztül tudatosítsák az iskola, mint intézmény felelősségét a környezettudatos magatartás kialakításához, a támogatott értékrendszer, a működés és feltételrendszer elemzésén keresztül. Gyakorlatokon keresztül fejlesszék saját környezettudatosságukat, a környezettudatosságra neveléshez szükséges kreativitásukat, eszköztárukat és készségeiket. Legyenek tájékozottak a hazai környezettudatosságot támogató oktatási programokban, civil mozgalmakkal. Alkalmazni tudják a képzésen megismert pedagógiai eszközöket, melyek a hétköznapokban, segítik a környezettudatos nevelés hatékonyságát.

A képzés időtartama: 30 óra
Az óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő, az „óvoda-iskola átmenet” és az „esélyegyenlőség”, valamint a „hátránykompenzáció támogatása” területek legújabb kutatási eredményeire is alapozott óvodapedagógiai elmélet és gyakorlat erősítése a magyar óvodákban. Cél, hogy a pedagógiai program törvény által meghatározott, valamint a helyi igényekre alapozott tartalmi elemeit a résztvevők ismerjék. Cél a család-óvoda kapcsolatának további erősítése, az óvodapedagógusok és a tanítók helyi szinten történő együttműködési formáinak bővítése és továbbfejlesztése. Célunk az alábbi pedagógus kompetenciák erősítése, a gyermekek megismerése, értékelése, komplex személyiségfejlesztés, a gyermeki és szülői közösségek megfelelő alakítása és fejlesztése. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja által meghatározott tevékenységek tartalmainak bővítése, a pedagógiai folyamatok tervezése, megfelelő tanulási környezet kialakítása és folyamatos biztosítása.

A képzés időtartama: 30 óra
A tréning jellegű továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek felismerni a kiégés tünet együttes okait és jeleit, észleljék azt, ha kell időben saját magukon. Szerezzenek tapasztalatot önmagukról, fejlődjön az önismeretük, ismerjék meg az önfejlesztés módszereit. Szerezzenek tapasztalatot a kiégés megoldási módjairól, a prevencióról és az intervencióról. Segítse őket motivációjuk tisztázásában, tudatosításában. Sajátítsák el azokat a technikákat, melyekkel a belső feszültség oldható, tisztázzák magukban és tudatosítsák a problémás területeket, ahol sikertelenségeket élnek meg, s melyek kiégéshez vezethetnek.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja: felkészíteni a résztvevőket a számítógép önálló használatára, ezen belül is az oktatói munkához szükséges és szorosan kapcsolódó szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációs programok használatára. A program célja, hogy ismereteket adjon ahhoz, hogy miként tudják a pedagógusok az oktatási folyamatot informatikai támogatással elősegíteni, gyorsítani, precízebbé tenni. A továbbképzés célja, hogy bemutassa azon tipikus informatikai lehetőségeket, melyek a napi munkavégzést és a pedagógiai folyamatot megkönnyítik. A továbbképzés célja az is, hogy a résztvevők olyan alapismeretekkel rendelkezzenek, amelyek alkalmassá teszik őket újabb informatikai ismeretek befogadására, új eszközök kezelésének önálló elsajátítására. A későbbiek során legyenek képesek önálló ismeretszerzéssel folyamatos önképzésre.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson az óvodapedagógusoknak és – elsősorban az alsó tagozat 1-2. évfolyamán tanító – tanítóknak a mindennapos óvodai és alsó tagozatos foglalkozásokhoz a kisgyermek mozgásfejlődésének alapos ismerete tükrében. Megismertetni a résztvevőkkel a jogszabályi hátteret, valamint a pszichológiai és pedagógiai elméleti ismérveket, amelyek elengedhetetlenek a gyermekközpontú neveléshez-oktatáshoz. További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat szerezzenek az óvodai és alsó tagozatos (elsősorban az 1-2. osztályos) testnevelés mozgásrendszerén belül, amelyek támogatják és elősegítik a mindennapos óvodai és alsó tagozatos testnevelés szakszerű és tervszerű megvalósítását.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy támogatást nyújtson a pedagógusoknak a gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztésével kapcsolatban. Megismertetni a résztvevőkkel a pénzügyi és gazdasági kultúrával kapcsolatos fejlesztési területeket, nevelési célokat és az erre vonatkozó új jogszabályi hátteret (Nat 2012, kerettanterv).További cél, hogy a pedagógusok olyan módszertani tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek, amelyek támogatják és elősegítik az iskolai pénzügyi és gazdasági nevelést-oktatást.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők: - megismerkedjenek a korszerű tehetséggondozáshoz szükséges kutatási eredményekkel, szemlélettel, kialakulásának rövid történetével, tisztában legyenek a tehetséggondozás alapfogalmaival, és fő összetevőivel. Ismerjék a tehetséggondozás során a mentori munka jelentőségét. Legyenek tájékozottak a pozitív pszichológia hatásával a pedagógiai munkára - megismerkedjenek a tehetség azonosítását lehetővé tevő módszerekkel, mérőeszközökkel, eljárásokkal, és azok közül képesek legyenek alkalmazni legalább egyet. Gyakorlatokon keresztül tudatosítsák az iskola, mint intézmény felelősségét a tehetséggondozásban, a tehetségbarát iskolai környezet kialakításában. Gyakorlatokon keresztül fejlesszék szemléletüket, készségeiket, és gazdagítsák eszköztárukat a tanulók egyéni tehetsége fejlődésének, kibontakoztatásának érdekében, legyenek tájékozottak a hazai tehetséget támogató lehetőségekben, szervezetekben, programokban, oktatási programokban. Eredményesen tudják a képzésen megismert pedagógiai eszközöket alkalmazni, melyek a hétköznapokban, segítik a tehetségeket és a támogatják a tehetségbarát környezet kialakítását, erősítését.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok megszerezzék azokat az alapvető terepvezetői elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek elengedhetetlenek úgy az iskolai, mint az iskolán kívüli foglalkozások és tevékenységek megszervezése és lebonyolítása során. További cél, hogy a program megismertesse a résztvevőkkel az alapvető elsősegély-nyújtási és tájékozódási ismereteket. Gyakorlati tevékenységeken keresztül pedig biztosítani a tapasztalatszerzést az elsősegélynyújtásban, valamint a térkép és a tájoló használatában. Lehetővé tenni, hogy a résztvevők megtapasztalhassák különböző didaktikai gyakorlatokon és feladatokon keresztül a differenciálás lehetőségeit, a kooperatív tanulást, valamint a pedagógiai projektet.

A képzés időtartama: 60/30 óra
E-000617/2014/D001

A program segítségével fejlődik gondolkodási-, koncepcióalkotási-, tanulási képessége, képessé válik felismerni egy munkacsoport-, szervezet erősségeit és gyengeségeit, és hatékonyan reagál a változásokra.

A képzési idő: 80 óra
E-000617/2014/D002

A képzés során a résztvevők alkalmazkodóképességét fejlesztjük oly módon, hogy munkaszervezetükhöz-, közösségükhöz való hozzáállásuk jobb lehessen. A résztvevő az új ismeretek által hatékonyabbá válik a mindennapokban, alapkészségei, érték- és folyamatfejlesztési ismeretei bővülnek, így képessé válhat a szervezet egyéni, speciális igényeit kielégíteni, hasznos tagjává válva így a közösségnek.

A képzési idő: 240 óra
E-000617/2014/D006

A képzés segítségével betekintést nyerhetünk önmagunk és környezetünk mélyebb, értő megismerésébe. A képzés fókuszában az önismeret és önbizalom áll, így segítve egymás elfogadását, társas kapcsolataink megértését.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D007

A képzést azok számár ajánljuk, akik fontosnak tartják az egyén, önmaguk megértését, tudatosságuk növelését. A képzés segítséget nyújt személyiségünk előnyösebb oldalának előtérbe helyezéséhez, az érzelmeink kezeléséhez, ez által csökkentve szorongásainkat, és segítve társas kapcsolatainkat.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D011

Azoknak az érdeklődőknek ajánljuk a képzés elvégzését, akik önmaguk megismerésén túl fontosnak tartják emberi kapcsolataik megértését, minőségi javítását. A képzés során betekintést nyerhetnek egy kapcsolat érzelmi-, bizalmi-, kommunikációs-, konfliktuskezelési-, harci színtereibe, hogy az ismereteket alkalmazva képessé váljanak számukra előnyös, megfelelő kapcsolatok kiépítésére.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D018

A képzés segítséget nyújthat a résztvevő személyiségének fejlesztendő területeit felismerni, és megoldási tervet készíteni. A program kitér a konfliktus fogalmára, helyzet felismerési technikák elsajátítására, és hatékony kezelési módszerek átadására, elsajátíttatására.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D038

A képzés elvégzésével javul az résztvevő stresszkezelő illetve stressztűrő képessége. Olyan technikákat tanuljanak meg, melyekkel megelőzhetővé válik mindenki számára esetleges pszhichés és testi zavar is.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D039

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 10 óra
E-000617/2014/D014

A képzést azoknak az érdeklődőknek ajánljuk, akik közösségben szeretnék hatékonyságukat növelni, a feladatokat, célokat együtt-, hatékonyan elérni. A képzés segítséget nyújthat a kapcsolatok kialakításában, mások érzelmeinek felismerésében, mások- és önmaguk motiválásában.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D027

A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D020

Az érzékenyítő tréningünket olyan csoportoknak és közösségben dolgozóknak ajánljuk, akik szeretnék, ha mássággal, hátránnyal élő embertársaink felé nagyobb empátiával, elfogadással tudnának viszonyulni. E mellett megismerik a résztvevők, hogyan lehet úgy segíteni hátránnyal élő társaikat, hogy közben azok értékes és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D035

Szociális készségfejlesztésben mindannyiunknak van fejleszteni való terület, melyben ez a képzés segít. Legyen az magánélet vagy a mindennapos munka. Gyakorolják a társas viselkedési módokat, a konfliktusok kezelését vagy a különlegesebb, hirtelen megváltozott élethelyzeteket.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D036

A képzés neve is árulkodó a tekintetben, hogy a harmonikus szervezeti légkör megteremtése a célja a képzésnek. Ezt a résztvevők hozzáállásával és segítségével könnyen elérhető. Itt módszereket, megközelítéseket tanulnak a résztvevők, melyekkel egy dolgozóbarát, hatékony, stresszmentes környezetet, munkahelyet tudnak megteremteni.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D023

A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D028

A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D008

A képzés azoknak ajánlott, akik szeretnék, ha kommunikációjuk tudatos, idővel professzionális szintre emelkedne. Ehhez nyújt segítséget a különböző kommunikációs technikák és önérvényesítő módszerek megismerése szituációs gyakorlatok segítségével.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D021

A program célja, hogy a résztvevők olyan kommunikációs készségeket sajátítsanak el, amelyek segítségével hatékonyabban kezelhetik kapcsolataikat. Alapvető célja, hogy a résztvevők legyenek képesek egy irányba mozdulni, egy szervezet/csoport érdekeit, céljait és saját érdekeik határait konzekvensen képviselve megnyilvánulni - akár konfrontálódni is, ugyanakkor minimalizálni az ebből fakadó kapcsolati veszteséget.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D022

Mindazok számára ajánljuk a képzést, kik elhivatottságot éreznek környezetükkel való kommunikációjuk fejlesztésére. A képzés kitér a résztvevő viselkedéskultúrájának vizsgálatára, etikett ismeretek átadására, egyéni kommunikációs stratégia kidolgozására, a kapott üzenet megfelelő értelmezésére. Az alapvető cél a diplomáciai érzék fejlesztése.

A képzési idő: 10 óra
E-000617/2014/D032

A képzés elvégzésével a résztvevő mélyebb, szélesebb körű ismeretet szerez önmagáról, kommunikációs stratégiájáról, objektív képet kapva így önmaga reprezentálásának, előadásmódjának fejlesztésére vonatkozóan. A cél a résztvevő sikerességének, érvényesülésének növelése a mindennapokban és munkájában egyaránt.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D045

Mindazok számára ajánljuk a képzést, kik elhivatottságot éreznek környezetükkel való kommunikációjuk fejlesztésére. A képzés kitér a résztvevő viselkedéskultúrájának vizsgálatára, etikett ismeretek átadására, egyéni kommunikációs stratégia kidolgozására, a kapott üzenet megfelelő értelmezésére. Az alapvető cél a diplomáciai érzék fejlesztése.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D044

A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a kommunikáció alapjait, tudatosítani magukban a kommunikáció interaktív hatásait és befolyásoló tényezőit, amelyek segítenek a mindennapi emberi, szakmai, szakma közi kapcsolataik sikeresebbé tételében és a hatékonyabb kommunikációs képesség elérésében.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D002

A képzés során a résztvevők alkalmazkodóképességét fejlesztjük oly módon, hogy munkaszervezetükhöz-, közösségükhöz való hozzáállásuk jobb lehessen. A résztvevő az új ismeretek által hatékonyabbá válik a mindennapokban, alapkészségei, érték- és folyamatfejlesztési ismeretei bővülnek, így képessé válhat a szervezet egyéni, speciális igényeit kielégíteni, hasznos tagjává válva így a közösségnek.

A képzési idő: 240 óra
E-000617/2014/D040

A komoly munkaerő-hiánnyal, fluktuációval küzdő munkaszervezetek problémáját hivatott kezelni, az egyedileg kifejlesztett mérő,- és fejlesztőeszközök használatával végigkísért programunk. Képzésünk a szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, jelenlegi és leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányul.

A képzési idő: 440 óra
E-000617/2014/D005

A képzés hasznos lehet mindazok számára, akik fogalmazás-, írás és szövegértési készségeiket szeretnék fejleszteni. A képzés egyaránt fejleszti a szövegalkotáshoz szükséges technikai ismereteinket, de kész szövegek értő olvasására, vizsgálatára javítására is képessé tesz.

A képzés idő: 160 óra
E-000617/2014/D039

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 10 óra
E-000617/2014/D014

Együttműködési képességünk fejlesztésére egyre inkább szükség van, ahogy élettereinket egyre több családtaggal, kollégával kell megosztanunk. A program segítséget nyújt a közösségben egyéni céljaink meghatározásában, teljesítményünk fokozásában. Olyan speciális ismeretek elsajátítására ad lehetőséget a program, mint kapcsolatépítés, motiváció fejlesztés, környezeti hatások kezelése, motiváció.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D037

A képzés elvégzésével fejlesztjük a résztvevők időhöz fűződő viszonyát, a mindennapi munkában hatékonyabban és strukturáltan végezzék a teendőiket.

A képzési idő: 10 óra
E-000617/2014/D015

Mindennapjainkban és munkavégzésünk közben is egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyes hatékonyság és idővel való gazdálkodás kérdése. A képzés elvégzésével közelebb kerülhet a tökéletes időbeosztás és hatékonyság eléréséhez oly módon, hogy priorizálási-, stresszkezelő technikákat, stratégiákat sajátít el, érzelem és stressz központú tréningmódszereink segítségével.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D016

A Munkavállalók fejlesztése képzésünk szinte minden, a munkavállalók egyéni-, társas- és csoportos nehézségeit felölelő programot nyújt az érdeklődő számára. Kitér a kommunikáció-, a gondolkodás-, a stresszkezelés-, a konfliktuskezelés fejlesztésére, de egyéb speciális ismereteket is nyújt, igazodva az egyéni igényekhez.

A képzési idő: 240 óra
E-000617/2014/D017

A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D021

A program célja, hogy a résztvevők olyan kommunikációs készségeket sajátítsanak el, amelyek segítségével hatékonyabban kezelhetik kapcsolataikat. Alapvető célja, hogy a résztvevők legyenek képesek egy irányba mozdulni, egy szervezet/csoport érdekeit, céljait és saját érdekeik határait konzekvensen képviselve megnyilvánulni - akár konfrontálódni is, ugyanakkor minimalizálni az ebből fakadó kapcsolati veszteséget.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D023

A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D024

A képzés hasznos lehet mindazoknak, akik változásirányításban vesznek részt, vagy feladatuk a szervezetet sikerrel túljuttatni egy-egy változáson. Ehhez a program rávilágít az emberek változáshoz fűzőfő viszonyára, a félelmeikre és ezek kezelhetőségére. A résztvevők megtanulják, hogyan lehet egyedi esetekhez egyedi megoldási javaslatokat kidolgozni, sikerrel végrehajtani.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D027

A képzés segítséget nyújthat a résztvevő munka folyamatai-, feladatvégzése során, a kommunikáció és pontos üzenetátvitel minőségi fejlesztésével, hiszen az asszertív kommunikáció nem más, mint az értő figyelem technikája. Ezt segítik a kommunikációs-, önbizalom fejlesztő-, tárgyalástechnikát javító-, eredményesség növelő gyakorlati technikák elsajátítása.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D028

A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D043

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik legalább egy készséget szeretnének fejleszteni a saját hatékonyabb működésükben, az együttműködést igénylő helyzetek kezelésében vagy éppen a legfontosabb fejlesztendő készségeik közül valamelyikben.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D053

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik különböző atipikus és hagyományos formában is foglalkoztatott munkatársakból álló munkacsoportokban menedzselnek közös munkafolyamatokat kollégáikkal, és szeretnék megtanulni, hogy az eddig megszokott munkaszervezési módszereiket hogyan érdemes megújítani a további hatékony együttműködés érdekében.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D054

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnék megérteni a különböző atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével járó kommunikációs sajátosságokat és nehézségeket, és a megváltozott szervezeti kultúrához alkalmazkodó új kommunikációs módokat és rendszereket szeretnének kialakítani együttműködési folyamataikban.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D055

Az atipikus foglalkoztatási formák bevezetésével járó szervezeti átalakulással érintett munkavállalóknak ajánljuk ezt a képzést. A képzés az időmenedzsment tudatos alkalmazására, és az olyan speciális helyzetek kezelésre fókuszál, mint például az otthonról végzett munka vagy a kötetlen munkaidő időgazdálkodási sajátosságai.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D056

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik motivációt és elhivatottságot éreznek arra, hogy gyakorlatban ismerjenek meg egy olyan módszert, mely azonnali eredménnyel világít rá a megoldásokra, a konfliktusok oldására és a belső egyensúly folyamatos megtartására.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D009

A képzés első sorban olyan vezetőknek és vezető típusú érdeklődőknek ajánlott, akik tudatosan vesznek részt munkafolyamataikban és alapvető ismereteket szeretnének elsajátítani a vezetői felelősségeikkel kapcsolatban. A képzés kiterjed az alapvető fogalmi ismeretekre, de érinti a felelősségvállalás-, a prioritás-, a vezetői típusok témakörét is. Továbbá az egyéni vezetői definíciók megalkotására is sor kerül.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D010

A képzés azoknak ajánlott, akik a fogalmi ismereteken és alapvető iránymutatáson túl szükségét érzik vezetői kompetenciáik speciális kiegészítésére különböző kommunikációs-, irányítási-, konfliktuskezelési technikák elsajátítása révén.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D017

A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D023

A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D024

A képzés hasznos lehet mindazoknak, akik változásirányításban vesznek részt, vagy feladatuk a szervezetet sikerrel túljuttatni egy-egy változáson. Ehhez a program rávilágít az emberek változáshoz fűződő viszonyára, a félelmeikre és ezek kezelhetőségére. A résztvevők megtanulják, hogyan lehet egyedi esetekhez egyedi megoldási javaslatokat kidolgozni, sikerrel végrehajtani.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D025

Vezetői szerepet most és a jövőben betöltők számára ajánljuk a program elvégzését. Olyan ismeretekhez juthatnak, melyek a mindennapi nehézségeikben, feladataik megoldásában, hatékonyságuk növelésében segítenek. A program része bizalomépítési ismeretek-, lojalitásnövelési ismeretek-, delegálási lehetőségek elsajátítása, az egyéni hatáskörök, feladatok és felelősségi örök specifikációját tekintetbe véve.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D026

Vezetői feladatokat ellátóknak és magas felelősségi kört beöltőknek ajánljuk első sorban a képzést, mivel olyan speciális ismereteket sajátíthatnak el, melyek az általuk vezetett csoport-, közösség-, beosztott munkavégzésnek hatékonyságát segítik elő. Gyakorlati ismeretet szereznek a résztvevők csoportdinamikai folyamatokról, folyamatszabályozásról, kommunikációról.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D042

A képzést (felső vagy közép) vezetői munkafolyamatokat, illetve felelősségi kört ellátó személyeknek javasoljuk, akik elsajátíthatják, hogy miképp alakítsanak egy folyamatot vagy feladatot feladatcsomagokká és bízzák, azaz delegálják azokat a megfelelő kompetenciájú emberre.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D046

A program célja, hogy a résztvevők érdekeiket szem előtt tartva tudjanak tárgyalni, és tárgyalásaikból lehetőségeket generálhassanak. Ezáltal magabiztosabbá válnak a különböző tárgyalási helyzetekben, ismerik és felismerik a tárgyalási játszmákat, taktikákat és megfelelő eszköztárral rendelkeznek hatékonyságuk érdekében.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D058

Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésének stratégiai előnyeiről szeretnének többet megtudni, szeretnének megismerkedni a humánerőforrás menedzselésnek új, hatékony módszereivel.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D059

Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével járó szervezeti változások menedzseléséhez szeretnének a napi gyakorlatukban jól használható segítséget kapni annak érdekében, hogy a változások a lehető legkevesebb ellenállást kiváltva, a szervezeti kultúrába illeszkedve valósuljanak meg.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D060

A képzést azoknak a vezetőknek ajánljuk, akik a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésében rejlő, a kreativitás és az innováció felszabadítása felé mutató lehetőségeket szeretnék kiaknázni, és szeretnének a szervezeti innováció operatív folyamatáról, az innováció szervezeti rendszeréről, és a kreatív munkafolyamatok mederben tartásáról és befejezéséről minél többet megtudni.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D061

Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik atipikus foglalkoztatást is alkalmazó szervezetet menedzselnek, és szeretnék vezetői önismereti és kommunikációs készségeiket továbbfejleszteni annak érdekében, hogy a szervezeti változásokat minél gördülékenyebben és tartós hatást elérve tudják vezetni.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D062

Azoknak a vezetőknek ajánljuk ezt a képzést, akik rugalmas foglalkoztatási körülmények között szeretnének menedzselni nagyteljesítményű munkacsoportokat, és szeretnék megteremteni a kreatív csoportmunka, a gyors és sérülésmentes kommunikáció feltételeit a szervezet munkacsoportjaiban és azok között.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D057

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik növelni kívánják és saját maguk és cégük működésének hatékonyságát azáltal, hogy fejlesztik a kommunikációs képességüket egy olyan módszerrel, amely azonnali eredménnyel világít rá a megoldásokra, a konfliktusok oldására és a belső egyensúly folyamatos megtartására.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D001

A program segítségével fejlődik gondolkodási-, koncepcióalkotási-, tanulási képessége, képessé válik felismerni egy munkacsoport-, szervezet erősségeit és gyengeségeit, és hatékonyan reagál a változásokra.

A képzési idő: 80 óra
E-000617/2014/D002

A képzés során a résztvevők alkalmazkodóképességét fejlesztjük oly módon, hogy munkaszervezetükhöz-, közösségükhöz való hozzáállásuk jobb lehessen. A résztvevő az új ismeretek által hatékonyabbá válik a mindennapokban, alapkészségei, érték- és folyamatfejlesztési ismeretei bővülnek, így képessé válhat a szervezet egyéni, speciális igényeit kielégíteni, hasznos tagjává válva így a közösségnek.

A képzési idő: 240 óra
E-000617/2014/D037

A képzés elvégzésével fejlesztjük a résztvevők időhöz fűződő viszonyát, a mindennapi munkában hatékonyabban és strukturáltan végezzék a teendőiket.

A képzési idő: 10 óra
E-000617/2014/D015

Mindennapjainkban és munkavégzésünk közben is egyre nagyobb hangsúlyt kap a személyes hatékonyság és idővel való gazdálkodás kérdése. A képzés elvégzésével közelebb kerülhet a tökéletes időbeosztás és hatékonyság eléréséhez oly módon, hogy priorizálási-, stresszkezelő technikákat, stratégiákat sajátít el, érzelem és stressz központú tréningmódszereink segítségével.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D017

A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D022

Mindazok számára ajánljuk a képzést, kik elhivatottságot éreznek környezetükkel való kommunikációjuk fejlesztésére. A képzés kitér a résztvevő viselkedéskultúrájának vizsgálatára, etikett ismeretek átadására, egyéni kommunikációs stratégia kidolgozására, a kapott üzenet megfelelő értelmezésére. Az alapvető cél a diplomáciai érzék fejlesztése.

A képzési idő: 10 óra
E-000617/2014/D045

Mindazok számára ajánljuk a képzést, kik elhivatottságot éreznek környezetükkel való kommunikációjuk fejlesztésére. A képzés kitér a résztvevő viselkedéskultúrájának vizsgálatára, etikett ismeretek átadására, egyéni kommunikációs stratégia kidolgozására, a kapott üzenet megfelelő értelmezésére. Az alapvető cél a diplomáciai érzék fejlesztése.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D041

Ajánljuk azoknak a képzést, akik szeretnék saját élethelyzeteikben a számukra hasznos információforrásokat felismerni, fellelni, és használni saját problémáik adatigényének artikulálására, lefedésére, valamint saját problémáik közül minél több megoldására, vagy a mások által adott adatok, készített elemzések értékelésére.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D042

A képzést (felső vagy közép) vezetői munkafolyamatokat, illetve felelősségi kört ellátó személyeknek javasoljuk, akik elsajátíthatják, hogy miképp alakítsanak egy folyamatot vagy feladatot feladatcsomagokká és bízzák, azaz delegálják azokat a megfelelő kompetenciájú emberre.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D044

A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a kommunikáció alapjait, tudatosítani magukban a kommunikáció interaktív hatásait és befolyásoló tényezőit, amelyek segítenek a mindennapi emberi, szakmai, szakma közi kapcsolataik sikeresebbé tételében és a hatékonyabb kommunikációs képesség elérésében.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D046

A program célja, hogy a résztvevők érdekeiket szem előtt tartva tudjanak tárgyalni, és tárgyalásaikból lehetőségeket generálhassanak. Ezáltal magabiztosabbá válnak a különböző tárgyalási helyzetekben, ismerik és felismerik a tárgyalási játszmákat, taktikákat és megfelelő eszköztárral rendelkeznek hatékonyságuk érdekében.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D023

A képzést azoknak ajánljuk, akik munkafolyamataik révén másokkal együttműködve érhetnek csak el sikereket. Segítséget kapnak a résztvevők az egymás közti bizalom kiépítéséről, a visszajelzés adásának fontosságáról, kommunikációs és érdekérvényesítő technikák megfelelő használatáról.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D026

Vezetői feladatokat ellátóknak és magas felelősségi kört beöltőknek ajánljuk első sorban a képzést, mivel olyan speciális ismereteket sajátíthatnak el, melyek az általuk vezetett csoport-, közösség-, beosztott munkavégzésnek hatékonyságát segítik elő. Gyakorlati ismeretet szereznek a résztvevők csoportdinamikai folyamatokról, folyamatszabályozásról, kommunikációról.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D028

A képzés hasznos lehet olyan közösségek, csoportok, munkacsoportok számára, akik úgy érzik, kommunikációjuk, együttműködésük, egymásra hangoltságuk további fejlesztést, segítséget igényel. A program kitér a közösség és egyén igényeire, érdekeire, ezek összehangolására, de külön vizsgálatára is, segíti az egymásra hangolódást és felgyülemlett konfliktusok oldását.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D013

Bárki számára fontos lehet, hogy otthonát, környezetét, munkahelyét környezetbarát módon, a fenntartható fejlődés jegyében használja, működtesse. A program segítségével a résztvevő ismereteket szerez a környezettudatos életvitel alapjairól, segítséget kap mindennapi tevékenységeinek megváltoztatásához, és közösségi eseményekről értesül.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D012

A képzés elvégzése minden munkakörnyezetben elengedhetetlen ismeretekkel szolgál a résztvevők számára. A képzés kiterjed az elsősegélynyújtás-, a környezetvédelem- és munkavédelem alapvető elméleti és gyakorlati ismereteire, így elkerülve vészhelyzet esetén a szükségesnél nagyobb kár előidézését.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D005

A képzés hasznos lehet mindazok számára, akik fogalmazás-, írás és szövegértési készségeiket szeretnék fejleszteni. A képzés egyaránt fejleszti a szövegalkotáshoz szükséges technikai ismereteinket, de kész szövegek értő olvasására, vizsgálatára javítására is képessé tesz.

A képzés idő: 160 óra
E-000617/2014/D063

Azoknak ajánljuk ezt a képzést, akik szeretnének megismerni és elsajátítani olyan kompetenciákat, gyakorlatokat, amelyek hozzásegíti őket a hatékony konfliktuskezeléshez, megakadályozza krízishelyzetek kialakulását, vagy enyhíti azokat.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D003

A képzés segítségével fejlesztheti digitális íráskészségét munkafolyamatai hatékonyabbá tételéhez, de a számítógép általános használata és kezelése is könnyebbé, praktikusabbá válhat a képzés elvégzésével, a képzés lehetőséget nyújt egyéni problémái, kérdései megválaszolására is.

A képzési idő: 240 óra
E-000617/2014/D004

A képzés elvégzése segítheti a résztvevőt az alapvető funkciók gyakorlott, rutinszerű használatának elsajátításában, de a képzés kiterjed a szabadidős, életvitelszerű igények kielégítésének megismertetésére is. Segít az E-ügyintézés világának használatában és az Internet biztonságos, egyéni igények alapján leghatékonyabb alkalmazásában.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D033

A képzés elvégzésével digitális kulcskompetenciákat lehet megszerezni. Infokommunikációs eszközük működtetése alapvető készségüké fog válni a 35 órás képzés végére. Legyen az asztali számítógép, notebook, tablet illetve okostelefon.

A képzési idő: 35 óra
E-000617/2014/D034

A képzés az IKER 1. szintű képzés folytatása, ebből adódóan egy előzetes tudásszint felméréssel dönthető el, hogy birtokában van-e a résztvevő azoknak az alapvető készségeknek, melyek továbbfejlesztéséhez szükségük van. A számítógépes és internetes alkalmazásokat használni tudják, a kapott információkat fel tudják dolgozni, értelmezni.

A képzési idő: 35 óra
E-000617/2014/D019

A képzés elvégzésével bővülnek a résztvevők számítógépes elméleti ismeretei, de a program nagyobb hangsúlyt fektet a gyakorlati tudás elsajátítására. Aki elvégzi a képzést, ügyesebbé válik a számítógép használatában, de leginkább az olyan alkalmazások és programok alkalmazásában, melyek a mindennapok, az ügyintézés vagy munkavégzés hatékonyságát növelhetik, életünket könnyebbé tehetik.

A képzési idő: 90 óra
E-000617/2014/D052

Ezt a képzést mind magánszemélyek, mind a munkájukat közvetve vagy közvetlenül informatikai programokon keresztül végző munkavállalóknak ajánljuk,  akik hatékonyságukat a számítógépes alkalmazások magabiztos használatával kívánják növelni. A képzést elvégzők a megszerzett tudás birtokában magas szinten, a jelen kor és technológia által megkövetelt színvonalon tudják elvégezni feladataikat, biztonsággal tudják használni a Microsoft Word és Microsoft Excel programok által kínált szolgáltatásokat, megoldásokat, valamint a programok használatával töltött idő mérhetően rövidebb lesz, ugyanazon eredmény elérésére esetén.

A képzési idő: 40 óra
E-000617/2014/D051

Ezt a képzést mind magánszemélyek, mind a munkájukat közvetve vagy közvetlenül informatikai programokon keresztül végző munkavállalóknak ajánljuk,  akik hatékonyságukat a számítógépes alkalmazások magabiztos használatával kívánják növelni. A résztvevők ezáltal mindennapjaikban, illetve a hatékony, önálló irodai-adminisztratív feladatok érdekében készségszinten képesek lesznek a Word és az Excel programok alkalmazására.

A képzési idő: 40 óra
E-000617/2014/D049

Azoknak a személyek ajánljuk képzésünket, akik a Microsoft Word szoftvert nem ismerik vagy nem ismerik eléggé, hogy a mindennapokban magabiztosan használni tudják. A résztvevő így alap szinten használni tudja a programot.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D050

Mindazon személyek ajánljuk a képzést, akik a Microsoft Word ismerettel már alap szinten rendelkeznek, és akik bővebb tudást szeretnének szerezni a program használatáról, és érdeklődést mutatnak az összetettebb feladatok, nagyobb dokumentumokat kezelésére. A résztvevő széleskörű tudást kap a program alkalmazásáról, és mindezt a mindennapjaiba, munkafeladataiba automatikusan be tudja építeni, ezzel is növelve munkavégzésének hatékonyságát.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D047

Mindazon személyeknek ajánljuk a képzést, akik a Microsoft Excel szoftvert nem ismerik, vagy nem ismerik eléggé, hogy a mindennapokban magabiztosan használni tudják. A képzés elvégzésével a résztvevő készségszintűen használni tudja a programot.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/D048

A képzést azoknak ajánljuk, akik a Microsoft Excel szoftvert nem ismerik eléggé, vagy részletesebb, bővebb tudást kívánnak szerezni a program használatáról. A résztvevő széleskörű tudást kap a program alkalmazásáról, és mindezt a mindennapjaiba, munkafeladataiba automatikusan be tudja építeni, ezzel is növelve munkavégzésének hatékonyságát.

A képzési idő: 20 óra
E-000617/2014/C001

Angol nyelvi képzésünk az alapoktól egészen a haladó szintig nyújt segítséget a tanulni vágyok számára. Moduláris felépítése és egymásra épülő tematikája révén előzetes tudásszint felmérés segítségével alkalmas a program bármilyen tudással bíró jelentkező ismereteinek bővítésére. A program egyaránt fejleszti a kommunikációs, írásbeli, lexikális/nyelvtani, hallás utáni szövegértési kompetenciákat.

A képzési idő: 840 óra
Megismertetni a résztvevőket a kooperatív tanulásszervezés/tevékenységszervezés rendszerével: alapelveivel, kulcsfogalmaival, a kooperatív kiscsoportok kialakításának szervezeti kérdéseivel, működtetésének hatásmechanizmusaival, a kooperatív feladatok jellemzőivel, típusaival, kooperatív technikákkal, a pedagógusok e tanulásszervezési módban betöltött szerepével, jellemző értékelési eljárásaival. Felkészíteni a résztvevőket az alapvető kooperatív módszerek, technikák kiválasztására és alkalmazására a hátrányos helyzetű tanulók, gyermekek hatékonyabb integrált nevelése érdekében. Sajátélményű tanulás alkalmazásával, a résztvevőkkel megtapasztaltatni az együttműködésen és a segítségnyújtáson alapuló tanulási folyamat előnyeit, hatékonyságát.

A képzés időtartama: 30 óra
A képzés során a résztvevők megismerik az FP7 kutatási és technológiafejlesztési keretprogram, valamint a Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogram előzményeit, megismerik a keretprogramokba való bekapcsolódás tapasztalatait és képességet szereznek arra, hogy hatékonyan pályázzanak és vegyenek részt ezen programok keretében megvalósuló pályázatokban.

A képzés időtartama: 60 óra
A képzés során a résztvevők képességet szereznek arra, hogy azonosítani tudják az innovációs folyamatokat és tevékeny résztvevői legyenek az innovációs tevékenységnek.

A képzés időtartama:60 óra
A képzés során a résztvevők képességet szereznek arra, hogy azonosítani tudják az innovációs folyamatokat és tevékeny résztvevői legyenek az innovációs tevékenységnek.

A képzés időtartama: 30 óra
A képzés során a résztvevők tudományszervezeti, tudománypolitikai, projekt-szervezési, pályázati és gazdasági-vezetési ismereteket, képességeket szereznek.

A képzés időtartama: 30 óra
A képzés célja olyan, a gyakorlatban is hasznosítható komplex ismereteket adni a résztvevőknek, melyekkel képessé válnak arra, hogy a projektet, mint összetett, számos tudományterületet érintő folyamatot megvizsgálják és megértsék. A képzés során a résztvevők egyaránt ismereteket szereznek jogi alapismeretekből és a pályázatokkal kapcsolatban megkerülhetetlen közbeszerzési és versenyeztetési eljárások helyes menetéből. Megismerik a szerződéskötés, és egyéb hivatalos kötelezettségek menetét és szabályszerű elvégzésének gyakorlatát.

A képzés időtartama: 60 óra
A program célja, hogy a tudás- és technológia transzfer ismereteivel rávilágítson, hogyan adjon világméretű teret a versenyképes magyar technológiáknak. A résztvevők megismerik, a versenyképes magyar technológiák nemzetközi piacra jutásának módszerét.

A képzés időtartama: 30 óra
A képzési program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel a hatékony értékesítés legfontosabb ismérveit. A képzés elvégzésével a képzésben résztvevő megismeri az értékesítési folyamat lépéseit, az ügyféligények felmérésének helyét az értékesítési folyamatban. Képessé válik az értékesítő szándékával ellentétes verbális és non verbális kommunikációs üzenetek felismerésére. Megismeri az ügyfélközpontúság fogalmát és az értékesítési tárgyalás fő szakaszait.

A képzés időtartama: 16 óra
A résztvevők megismerik a marketing alapvető fogalmait, elméleti kereteit és annak átültetését a gyakorlatba. Megismerik továbbá a közösségi média alapelveit, lehetséges buktatóit, valamint a napjainkban leggyakrabban használt marketing-kutatási módszereket.
A résztvevők megismerik a pénzügy és számvitel alapvető fogalmait. Elméletben és gyakorlatban is betekintést nyernek a számvitel módszereibe.
A képzést sikeresen végző nyelvtanuló a hétköznapok során mind munkájával kapcsolatban, mind személyes, magánéleti viszonylatban megfeleljen a kommunikációs kihívásoknak. A KER megközelítéseit követve, képzéseink során nem pusztán egy idegen nyelvre vonatkozó ismeretek átadása és nyelvi készségek kialakítása valósul meg, hanem azzal párhuzamosan, a nyelvi készségek fejlesztésén keresztül az általános viselkedési, cselekvési és megnyilvánulási normák kialakítása. Intézményünkben a nyelvoktatás elsődleges célja az eltérő anyanyelvűek közötti sikeres együttműködés elősegítése.

A képzés időtartama: 900 óra
A program általános célja, hogy a képzést sikeresen végző nyelvtanuló a hétköznapok során mind munkájával kapcsolatban, mind személyes, magánéleti viszonylatban megfeleljen a kommunikációs kihívásoknak. A KER megközelítéseit követve, képzéseink során nem pusztán egy idegen nyelvre vonatkozó ismeretek átadása és nyelvi készségek kialakítása valósul meg, hanem azzal párhuzamosan, a nyelvi készségek fejlesztésén keresztül az általános viselkedési, cselekvési és megnyilvánulási normák kialakítása. Intézményünkben a nyelvoktatás elsődleges célja az eltérő anyanyelvűek közötti sikeres együttműködés elősegítése. A képzés időtartama: 900 óra
A képzés során a résztvevők elsajátítják a számítógép felhasználó szintű alkalmazásához szükséges ismereteket, az internet biztonságos használatát, megismerik az alapvető böngészőprogramokat és a mozgóképkészítés alapjait.
A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, hogy képes legyen az informatikai készségei javítására. A résztvevők elsajátítják a Windows felületének magabiztos használatát, a fájl- és mappakezelő műveleteket gyakorolják és a meghajtók használatáról kapnak bővebb ismereteket.
A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, hogy képes legyen az informatikai készségei javítására. A résztvevők elsajátítják a Windows felületének magabiztos használatát, a fájl- és mappakezelő műveleteket gyakorolják és a meghajtók használatáról kapnak bővebb ismereteket.
A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, hogy képes legyen az informatikai készségei javítására. A program három modulja közül kettő fix tematikájú, míg a harmadik (számítógép kezelése) modul során 7 téma közül egyet kell kiválasztania a képzésen résztvevőnek. Arra is van módja a résztvevőnek, hogy csak bizonyos modulokat végezzen el. A program lebonyolításához csoportokat hozunk létre olyan hallgatókból, akik ugyanazon témákat választják a képzés kezdete előtt. A képzés végén a hallgató a választott témáinak megfelelő gyakorlati feladat teljesítésével bizonyíthatja, hogy a hiányzó kompetenciákat elsajátította.

A képzés időtartama: 240 óra
A képzési program célja a számítógép felhasználói szintű használatához szükséges ismereteket elsajátítása és az informatika alapjainak megismertetése. A képzésen résztvevők megismerhetik a legfontosabb hardverek és szoftverek működését és felhasználói szintű tudást szerezhetnek az internethasználat terén. A képzés során a résztvevők elsajátítják a biztonságos internethasználathoz, az online álláskereséshez és a környezetkímélő e-ügyintézéshez szükséges technikákat. Ezek a képességek jobb, használhatóbb érvényesülési lehetőséget adnak az információkban, gazdag világunkban, ahol az információ feldolgozásához, megértéséhez és átadásához elengedhetetlen az információs technológiák ismerete

A képzés időtartama: 30 óra
A résztvevők információt szerezhetnek a számítógép használatához, dokumentumok, képek előállításához, kezeléséhez, szerkesztéséhez. A képzés szükséges ismereteket szolgáltat az elektronikus kapcsolattartási lehetőségekkel, netikettel, jogvédelemmel kapcsolatos ismeretek
A képzésen résztvevők kontakt órákon és távoktatási órákon vesznek részt. A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek e technikai innovációt használni a későbbiekben és esetlegesen ők is tovább tudják adni a megszerzett tudást.
A képzés során a résztvevők elsajátítják az álláskeresés sikeres technikáit, a munkaerő-piac igényeit és a sikeres elhelyezkedés kommunikációs, tanulási és viselkedési módjait.
A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, fejlődjenek, hogy képes legyen az alkalmazkodóképességének a javítására. A képzés tematikája illeszkedik egy-egy cég vagy intézmény mindennapjaihoz, a résztvevők elsajátíthatják az egyéni alapkészségek-, a szervezet-, az érték- és a folyamat fejlesztését.

A képzés időtartama: 240 óra
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktusok kialakulásának mechanizmusát,megoldásuk, kezelésük módját.
A képzés célja a munkaerő-piaci jelenlét sikeréhez vezető technikák elsajátítása. A résztvevők megismerkednek a munkaerő-piaci igényekkel, a sikeres álláskeresési technikákkal és ismeretet szereznek a munkáltatók által támasztott elvárásokról is, a sikeres elhelyezkedés érdekében.
A csoporttagok önismeretének bővítése, akadályok leküzdése, feszültségeinek kontrollálása, hogy életpályájukban pozitív elmozdulás történjen.
A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, fejlődjenek, hogy képes legyen az alkalmazkodóképességének a javítására. A képzés tematikája illeszkedik egy-egy cég vagy intézmény mindennapjaihoz, a résztvevők elsajátíthatják az egyéni alapkészségek-, a szervezet-, az érték- és a folyamat fejlesztését.

A képzés időtartama: 80 óra
Mindennapi életünk része a konfliktus, akár magánéleti, akár szakmai oldalról nézzük. Gyakran kerülünk olyan helyzetekbe, melyekben érdekeink/céljaink ütköznek mások törekvéseivel. A képzés célja, hogy minden résztvevő megtanulja feltérképezni személyisége fejlesztendő területeit és felismerje konfliktusos helyzetekben rejlő fejlesztő erőt. A program segítséget nyújt abban, hogy a konfliktusok elkerülése helyett hogyan tudunk belőlük konstruktívan építkezni.

A képzés időtartama: 30 óra
A képzés keretében a résztvevők megismerik a szövegalkotási hiányosságaik felméréséhez szükséges módszereket és eljárásokat. Megtanulják a szókincsvizsgálat, a nyelvi kreativitás és hatásosság, a tempóvizsgálat elemi módszereit, a nyelvi és kommunikációs normák rendszerét azok helyét a nyelvi kompetenciák fejlesztésében. Képessé válnak szöveges dokumentumok tudatos javítására.

A képzés időtartama: 160 óra
A szupervízió a munkahelyi kontextusban felmerülő kommunikációs és együttműködési problémákra reflektáló, a szupervizionált saját tapasztalataiból kiinduló, és oda visszacsatoló, szerződésen alapuló tanulási folyamat. Azt hivatott segíteni, hogy a résztvevők rápillanthassanak a saját maguk által alkotott fogalmakra, eszközeikre, céljaikra és érzékelésük korlátjaira. A szupervízióban a segítő általános működési mechanizmusainak megértését a minél konkrétabb szituáció segíti, azonban a cél nem a konkréteset megoldása, az arra adekvát stratégia kidolgozása, hanem az azon keresztül történő rálátás önmagunkra, így létrejöhet az igazi önreflexió, önmagunk megértése.
A képzés segít a munkatársaknak egymás megértésében, a munkavégzés során felmerülő együttműködési kérdések feloldásában. A résztvevők megtanulják a kollégákkal megélt konfliktusok, versenyhelyzetek és egyéb stressz források kezelését, a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A képzés célja továbbá a munkavállalók ráhangolása a csoportos munkavégzésre, az együttgondolkodásra mivel az együttműködő csapatok teljesítménye nagyságrendekkel jobb, mint a széthúzó embercsoportoké, így az egymás iránti érdeklődés, nyitottság és csapatmunkára hajlandó attitűd elsajátítása nagyban hozzájárulhat egy hatékonyabb munkakörnyezet kialakításához.
Megváltozott munkaképességű, és / vagy hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása különböző problémákat vet fel az adott szervezetben. Ahhoz, hogy az újonnan érkezett munkatárs megfelelő hatékonysággal végezze a munkáját, jól érezze magát a szervezetben, befogadó, támogató közegre van szüksége.
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a stressz kialakulásának okait, felismerjék a tüneteit, megértsék a stressz működésének mechanizmusát. Megismerjék a stressz előnyeit, használhatóságát, és megoldásának a személyiséghez illeszkedő optimális stratégiáit. Tisztában legyenek a hosszantartó stressz munkahelyi kiégéshez vezető okaival, és ennek biológiai és pszichoszociális jeleivel.
A képzés elméletben és gyakorlatban nagyban hozzájárul a munkafolyamatok gyorsításához és hatékonyabbá tételéhez, amely növeli egy szervezet hatékonyságát és növeli a a piacon való érvényesülését.
A képzés célja, hogy a résztvevők a tanfolyam alatt használt eszközzel, időterv naplóval hatékony időtervezési mintákat sajátítsanak el. Továbbá, hogy megismerjék a stressz alapvető forrásait, tisztában legyenek hatásaival és megismerjék és alkalmazni tudják a stresszel való hatékony megküzdési stratégiákat.

A képzés időtartama: 16 óra
A képzés célja a munkatársak szóbeli kommunikációs készségének javítása, a munkatársak szóbeli kommunikációjának hatékonyabbá tétele a belső és a külső ügyfelek érdekében és az állandóan visszatérő kommunikációs hibák megelőzése. A képzés további célja, hogy hatékony eszközöket és hasznos tippeket adjon a prezentációhoz és rávilágítson a prezentáció és előadás közti különbség fontosságára, valamint a csoportos prezentációban rejlő nagyszerű lehetőségekre.
A képzés célja megismertetni a résztvevőkkel a közvetlen emberi kommunikáció szabályait, lehetőségeit és eszközeit, továbbá életszerű, egyénre szóló gyakorlati tudás biztosítása számukra, hogy valamennyi kommunikációs helyzetben képesek legyenek egyértelmű üzenet küldésére, és a kapott kommunikációs üzenetek megfelelő dekódolására.
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktusok kialakulásának mechanizmusát, megoldásuk, kezelésük módját. Tisztában legyenek a stressz kialakulásának okaival, jellegzetes tüneteivel, megértsék a stressz működésének mechanizmusát, felismerjék a hosszantartó stressz munkahelyi kiégéshez vezető okait, és mindezek biológiai és pszichoszociális jeleit.
A képzési program gyakorlati példák kapcsán fejleszti a munkatársak gondolkodását, kommunikációját, ezzel javul a munkavégzési hatékonyságuk és a magánéletük is. E képzésünk esetében a megrendelő 23 modul közül választhat, mint például az önismeret, a konfliktuskezelés, a stresszkezelés, a kreativitás fejlesztése, értékesítés, a tárgyalástechnika vagy épp az érzelmi intelligencia fejlesztése.

A képzés időtartama: 240 óra
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az ügyfélszolgálat szervezetekben, vállalatokban betöltött szerepét, szakmai tevékenységét és az ezzel járó feladatokat. A végzett résztvevő betekintést szerez az ügyfélszolgálat folyamataiba és értékteremtő tevékenységeibe, az ügyfélérték fogalmába és az ügyfélközpontúság elméletébe. A végzett résztvevő képes az ügyfelekkel való együttműködés során megfelelő kommunikációt, szükség szerinti problémakezelési módszert alkalmazni. Képessé válik az ügyféligények felderítésére és az igények feldolgozása alapján a felmerült helyzetek megnyugtató kezelésére mind a személyes mind a telefonos ügyfélszolgálati munka során.

A képzés időtartama: 40 óra
A képzés célja a résztvevőket felkészíteni az ügyfelekkel való kommunikációban felmerülő konfliktus helyzetekre, stressz pontokra és olyan ütközési pontokra, melyek kizárólag megfelelő kommunikációs stratégiával oldhatók fel.
A képzés célja, hogy a résztvevők a tanfolyam alatt elsajátítsák a hatékony verbális kommunikáció alapjait. A program célja, hogy a résztvevők asszertívebben és eredményesebben kommunikáljanak, megismerjék a hatékony kommunikációt gátló tényezőket, személyes élményt szerezzenek az információtorzulást eredményező tényezőkről, tisztán lássák saját kommunikációs sajátosságaikat, egyirányú kommunikációs helyzetben pontosabban fejezzék ki magukat, mind magánéletben, mind a munkahelyen tudatosabban és hatékonyabban kommunikáljanak, megszerzett ismeretek révén munkahelyükön hatékonyabban tudják elkerülni a kommunikációs félreértéseket.
A képzés célja, hogy a hallgató a képzés elvégzését követően képes legyen a vezetői szerep tisztázására. Ez úgy érhető el, ha megismeri a vezetői szerepet az utólagos (ellenőrzési) kontroll-logikára épülő rendszerekben, megismeri a hamis sztereotípiákat a vezetői szerepről, a paradigmaváltást, a sztenderdizálási kompetenciát, a működési erőforrások klasszikus elméletét, a nélkülözhetőség vagy a nélkülözhetetlenség kultuszát továbbá a vezetéshez értő vezető kultuszának fortélyait.

A képzés időtartama: 40 óra
A képzés célja, hogy a vezető beosztású résztvevő megismerje a középvezetői konfliktusok és a túlnyomórészt szervezeten belüli időnyomásból eredő stressz kezelésének technikáit.
Borismereti képzésünket nem csak borral foglalkozó szakembereknek, felszolgálóknak ajánljuk, hanem mindenkinek, aki a téma iránt érdeklődik. A vendéglátásban dolgozók felé fokozott elvárás, hogy magabiztos tudás birtokában, felelősséggel, minden részletre kiterjedően forduljon a vendég felé. A sommelier figyelme középpontjában természetesen a bor áll, ezért ismereteit folyamatosan fejlesztenie kell. Tanfolyamunkon a hallgatók többek között átfogó képet kapnak a borkészítés művészetéről, történelmi borvidékekről, a bor ajánlásáról, borbírálat és borkóstolás szempontjairól, céljáról, módjáról és érdekes szakmai kérdésekről.
A képzés célja a turizmus és a vendéglátásban gyakorlattal is rendelkező szakemberek (tovább)képzése. A képzésen megismerkedhetnek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak lesznek a hatékonyabb munkavégzésre.
A képzési program célja, hogy megismertesse a Résztvevőkkel az általános környezetvédelem, az elsősegély, valamint a tűz és munkavédelem alapvető hazai és nemzetközi szabályait/szabványait, valamint a cselekvési követelményekben és lehetőségekben megfelelő gyakorlati iránymutatást nyújtson. A képzés szakmai tartalmának meghatározásakor a munkavégzés során felmerülő problémák megelőzése illetve esetleges bekövetkezésekor való kezelése kerül előtérbe, tekintettel arra, hogy a képzés alapvető célja a munkavállalók foglalkoztatásból és a termelésből adódó kockázatokat csökkententse, ezzel is növelve a munkavállalók teljesítményét. A képzés általános részében jellemezően a követelmények ismertetése, az almodulokban pedig a gyakorlati ismeretek átadása történik. A képzés elvégzésével a képzésben résztvevő megismeri az alapvető környezetvédelmi, munkavédelmi követelményeket, valamint képessé válik az esetlegesen bekövetkező balesetek negatív következményeinek csökkentésére.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők sajátélményű tanuláson keresztül gyakorlatban alkalmazható ismereteket szerezzenek a projektpedagógia összefüggő rendszeréről, a projektkészítés „technológiájáról”, a projektkészítés lépéseiről, technikáiról (projektdefiníciók, ötletroham, projektháló, projekt célcsoport, projekttípus, projektcélok- tevékenységek-eredmények, a projekt feltételrendszere: tárgyi-eszközbeli, használt munkaformák-módszerek, a pedagógus szerepe, ellenőrzés-értékelés). A továbbképzés fontos célja felkészíteni a résztvevőket arra, hogy a projektpedagógiáról tanultakat hatékonyan tudják alkalmazni a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésében, oktatásában. Sajátélményű tanulás alkalmazásával, a résztvevőkkel megtapasztaltatni az együttműködésen és a segítségnyújtáson alapuló tanulási folyamat előnyeit, hatékonyságát.

A képzés időtartama: 30 óra
A továbbképzés célja bemutatni a tehetségfejlesztés mibenlétét, elméleti és történeti hátterét kiemelve a hazai mérföldköveket, jelentősebb eseményeket és fejlesztéseket. Lehetőséget biztosítani a résztvevő pedagógusoknak a tehetségfejlesztést támogató módszerek, gyakorlatok megismerésére és kipróbálására (például differenciálás, kooperatív tanulás, pedagógiai projekt, gazdagítás-dúsítás). Elősegíteni azt a fajta szemléletváltást, amely elengedhetetlen az intézményi keretek között zajló tehetséggondozáshoz, azaz megismertetni az egyéni fejlesztést szolgáló pedagógiát, és biztosítani a gyakorlati tapasztalatszerzést a tehetséggondozás tervezési folyamatában.

A képzés időtartama: 30 óra
A résztvevő pedagógusok a tevékenységközpontú pedagógiák elméleti és módszertani bázisából olyan ismereteket és saját élményű tapasztalatokat szerezzenek, amelyek, alkalmazhatók az együttnevelés során és segítik annak hatékonyságát; Ismerkedjenek meg a tevékenységközpontú pedagógiák (TKP): - főbb nevelésfilozófiai, pszichológiai elveivel, alapfogalmaival. Jellemző tanulásszervezési eljárásaival, metodikai elemeivel, formáival, ellenőrzési- értékelési rendszerével. Szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat a TKP- taneszközökről. A továbbképzés során tapasztalják meg a reflektív szemléletmód működését; fejlődjön reflexiós, kooperatív, szervezési és kommunikációs készségük.

A képzés időtartama: 30 óra
Célunk a résztvevők felkészítése a 4-8 éves hátrányos helyzetű gyermekek egyéni sajátosságaira alapozott, megfelelő ütemű, folyamatos, integrált közegben történő nevelésére, megnyilvánulásainak értő fogadására és szakszerű kezelésére, a játék és a játékos tanulás fogalmának világos elkülönítésére, az óvodapedagógusi és tanítói hatékonyság és együttműködés növelésére. Célunk olyan konkrét tartalmi és módszertani segítség nyújtása a pedagógusoknak, amellyel zökkenőmentesebbé tehetik a gyermekek iskolába történő beilleszkedését, az iskolai tevékenységek megkezdését. További cél: A saját kulturális, szociokulturális, örökség és a társadalmi előítéletek kapcsolatának tudatosítása, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése.

A képzés időtartama: 30 óra
Képessé tenni a pedagógusokat arra, hogy a játék felszabadító, élményt adó erejét a nevelés és az oktatás szolgálatába állítsák, és drámajátékok, történetek, szituációk feldolgozásával segítsék a hátrányos helyzetű /roma tanulók beilleszkedését, valamint a nem hátrányos helyzetű gyerekek inkluzív attitűdjének kialakulását. Célunk, hogy a kurzus elvégzése után a pedagógusok a dráma eszköztárát alkalmazva, tanulóikat kooperációra ösztönözve, a gondolkodás és a cselekvés mechanizmusait egymásra építve képesek legyenek a gyermekek, tanulók személyiségformálásában hatékony lépéseket tenni.

A képzés időtartama: 60 óra
A továbbképzés célja, hogy bemutassa a tanulás-tanítás újszerű pedagógiai megközelítéseit, kiemelten a konstruktivizmust és a kompetencia alapú fejlesztést. További cél, hogy a résztvevők megismerjék az együttműködésre építő differenciált tanórák szervezésének módjait. Módszertani támogatás nyújtása a differenciált fejlesztési lehetőségek (kooperatív tanulás, projektmódszer) és tanulásirányítási technikák (pl. egyéni fejlesztési terv, epochális oktatás) gyakorlati megtapasztalásához.

A képzés időtartama: 30 óra
A pedagógusok önismeretének, önreflexiós készségeinek gyarapítása, saját kulturális örökségük és a társadalmi előítéletek tudatosítása, a kisebbségi csoportokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megerősítése. Ismereteik bővítése az előítéletek csökkentésének lehetséges stratégiáiról, a kultúrák közötti kooperációról és a konfliktusok okairól, valamint a konfliktus-kezelés módszereiről. Az interkulturális nevelés-oktatás főbb jellemzőinek megismerése, a családi kultúra/családi szocializáció megismeréséhez szükséges szempontok elsajátítása. A képzési program mintát ad a pedagógus saját nevelési, oktatási gyakorlatában is alkalmazható változatos módszerekre és eszközökre is.

A képzés időtartama: 30 óra
A résztvevők saját élményű tanuláson keresztül: ismerkedjenek meg a pedagógusok professzionális viselkedésének alapjaival, ezáltal erősödjön szakmai tudatosságuk, s ismerjék fel a kapcsolati minőség jelentőségét az iskolai/óvodai- pedagógiai munkában. Ismerkedjenek meg hatékonyságot segítő és gátló kommunikációs mintákkal. A segítő mintákat gyakorolják, s épüljön be a készségtárukba. Ismerkedjenek meg a professzionális viselkedés hátrányos helyzetű gyermekek tevékenységét, tanulását, óvodai, iskolai életét segítő elemeivel, jellemzőivel. Az adaptív pedagógiai munkához szükséges kommunikációs készségtáruk fejlődjön. A pedagógusi viselkedésmódok hatásának pontosabb megmutatása demonstrációs videofelvételek segítségével. Az osztálytermi (csoportszobai) munka hatékonyságának elemzéséhez közös értelmezési keret, közös szakmai nyelv kialakítása.

A képzés időtartama: 30 óra
E-000617/2014/D029

Képzésünk hasznos lehet mindazoknak, akik szeretnék ismerni, érteni és átlátni az Unió és a Kutatás-fejlesztés kapcsolatát, a támogatási rendszer és működési elvek alapjait. A képzés alapszintű rálátást biztosít a tudomány és társadalom, a pályázatok és projektek, valamint a gazdasági világ fogalomrendszerére és összefüggéseire.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D030

Képzési programunkat ajánljuk mindazoknak, akiket az általános uniós ismereteken túl érdekelnek az innovációval, kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos irányelvek, projekt-tervek, megvalósuló tevékenységek és tapasztalataik.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D017

A képzés speciális ismereteket nyújt egy feladat vagy folyamatos munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez a résztvevők aktív közreműködésével.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D031

A program célja megismertetni a résztvevőkkel a célorientált tervezés és feladat végrehajtás fogalmi környezetét, definiálni az általános projektmenedzsmentet és a résztvevők egyéni projektjeit, és azok alkalmazási lehetőségeit. A program elvégzésével a résztvevő megismeri a projektmenedzsment módszertanának alapjait és gyakorlati hasznosíthatóságát a mindennapokban.

A képzési idő: 30 óra
E-000617/2014/D040

A komoly munkaerő-hiánnyal, fluktuációval küzdő munkaszervezetek problémáját hivatott kezelni, az egyedileg kifejlesztett mérő,- és fejlesztőeszközök használatával végigkísért programunk. Képzésünk a szociális értelemben korlátozott lehetőségek között élő, jelenlegi és leendő munkavállalók gyakorlati ismereteinek, társadalmi és munkavállalói kulcskompetenciáinak fejlesztésére irányul.

A képzési idő: 440 óra
Továbbképzés nyilvántartási száma: SZTK-A-060021/2017

Egészségügyi szakdolgozó alábbi szakmacsoportjába tartozók számára: 1. Felnőtt ápolás és gondozás szakmacsoport 2. Gyermek ápolás és gondozás szakmacsoport 9. Mozgásterápia és fizikoterápia szakmacsoport 10. Műtéti ellátás szakmacsoport 12. Védőnői ellátás szakmacsoport 15. Rehabilitációs és életvezetési szakmacsoport 17. Természetgyógyászat szakmacsoport

Továbbképzés tananyagegységei: A hospice és palliatív ellátás stratégiája A halál és a haldoklás kultúraantropológiája Hospice ismeretek Értékek és etika. Betegjogok

Továbbképzés óraszáma: 40 óra Pontértéke: 18

Pályázat lehetőségek

A nagyvállalkozások számára kiírt pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását, és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.
Képzés (rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan, az új/átszervezett feladatokhoz, munkakörökhöz illeszkedve, pl. időgazdálkodás, stressz kezelés, érzékenyítő, identitásmenedzsment, kommunikációs, vezetői tréningek. Szervezeti folyamatok fejlesztése (Munkafolyamatok racionalizálása; Munkakörök racionalizálása, átszervezése; Dokumentációk át/kidolgozása; Munkaszervezés átalakítása; Munkaidők átszervezése) A projekt közvetlen célja: rugalmas munkaszervezési formák, munkaidő és humánerőforrás gazdálkodás, valamint egyéni élethelyzeteket rugalmasan kezelni tudó személyügy lehetőségeinek feltárása és bevezetése szervezeti szinten. A munkahelyi folyamatok racionalizálása és rugalmasság növelése, ezáltal a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség növelése.
Képzés (rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan, az új/átszervezett feladatokhoz, munkakörökhöz illeszkedve, pl. időgazdálkodás, stressz kezelés, érzékenyítő, identitásmenedzsment, kommunikációs, vezetői tréningek. Szervezeti folyamatok fejlesztése (Munkafolyamatok racionalizálása; Munkakörök racionalizálása, átszervezése; Dokumentációk át/kidolgozása; Munkaszervezés átalakítása; Munkaidők átszervezése) A projekt közvetlen célja: rugalmas munkaszervezési formák, munkaidő és humánerőforrás gazdálkodás, valamint egyéni élethelyzeteket rugalmasan kezelni tudó személyügy lehetőségeinek feltárása és bevezetése szervezeti szinten. A munkahelyi folyamatok racionalizálása és rugalmasság növelése, ezáltal a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség növelése.
Képzés (rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan, az új/átszervezett feladatokhoz, munkakörökhöz illeszkedve, pl. időgazdálkodás, stressz kezelés, érzékenyítő, identitásmenedzsment, kommunikációs, vezetői tréningek. Szervezeti folyamatok fejlesztése (Munkafolyamatok racionalizálása; Munkakörök racionalizálása, átszervezése; Dokumentációk át/kidolgozása; Munkaszervezés átalakítása; Munkaidők átszervezése) A projekt közvetlen célja: rugalmas munkaszervezési formák, munkaidő és humánerőforrás gazdálkodás, valamint egyéni élethelyzeteket rugalmasan kezelni tudó személyügy lehetőségeinek feltárása és bevezetése szervezeti szinten. A munkahelyi folyamatok racionalizálása és rugalmasság növelése, ezáltal a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség növelése.
Megnyert pályázatok:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Tatabánya Polgármesteri Hivatal
A projekt célja, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
A projekt a non profit szervezetek (civil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sportegyesületek stb.), önkormányzatok felé irányuló szemléletformáló programsorozat, mely az egészséges életvitelt hivatott beágyazni a mindennapokban, több témakört érintve:
  • A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt helyeznek az energiaegyensúlyra-kivéve: technikai sportágakkal, extrém sporttal, versenysporttal összefüggő programok
  • Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só és energia bevitel csökkentését.
  • Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása
  • Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok
  • Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok
  • Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző, tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó programok
  • Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok
  • A családi életre való felkészülést támogató programok
  • A biztonságos szexuális életet elősegítő programok
  • Elsősegély nyújtási és baleset megelőzési programok
A projektek 2013 novemberétől kezdődtek, jellemzően 6-8 hónap alatt valósulnak meg. Ez idő alatt a célcsoport számára a pályázó szervezet, különböző programokkal népszerűsíti az egészségesebb életszemléletet.
Projekthelyszínek:
Balatonfüred
Debrecen
Győr
Miskolc
Nyíregyháza
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. A munkaerőpiacra jutni korszerű ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban, hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében célul tűzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkező lakosság számának növelését.

Informatikai készségfejlesztés: A programmodul célja, hogy a képzésen résztvevő tájékozottságot szerezzen a program funkcióiról, a kezelői felület felépítéséről. Megismerje a nem komponens specifikus beállításokat, funkciókat, a gyakran használt menüpontokat, eszköztárakat, képes legyen a adatveszteség nélküli, biztonságos munkavégzésre és ismerje a programok közötti átjárhatóságot.

A program célja, hogy a hallgató kompetenciái úgy kiegészüljenek, hogy képes legyen az informatikai készségei javítására. A program három modulja körül kettőt fix tematikájú, míg a harmadik (számítógép kezelése) modul során 7 téma közül egyet kell kiválasztania a képzésen résztvevőnek. Arra is van módja a résztvevőknek, hogy csak bizonyos modulokat végezzenek el. A program lebonyolításához csoportokat hozunk létre olyan hallgatókból, akik ugyanazon a témákat választják a képzés kezdete előtt. A képzés végén a hallgató a választott témáinak megfelelő gyakorlati feladat teljesítésével bizonyíthatja, hogy a hiányzó kompetenciákat teljesítette.

Megvalósult képzéseink:

Képzés neve: A számítógép használat alapjainak megismerése
Képzési szint: kezdő
Helyszínek többek között:
Nagyecsed
Tiszadob
Baktakék
Szászfa
Nyíregyháza (Borbánya)
Tolcsva
Olaszliszka
Miskolc
Tiszavasvári
Ónod
Kázsmárk
Csány

Képzési neve: Angol nyelv mindenkinek
Képzés szintje: KERA1
A program célja: Nyelvi
A képzés moduljainak megnevezése:
KER A1 szintű modul kimeneti követelménye szerint:
KER A1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint.

KER A2 szintű modul kimeneti követelménye szerint:
KER A2 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint.

KER B1 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER B1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

KER B2 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER B2 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

KER C1 szintű táró modul kimeneti követelménye szerint:
KER C1 szintű nyelvhasználathoz szükséges produktív és receptív – hallott szövegértési, beszéd-, olvasási-, és írási-készségek, köznapi valamint munkahelyi kontextusban, Közös Európai Referenciakeret meghatározásai szerint, képzési szükségletnek és egyéni igényeknek megfelelően súlyozott rész-készségek kialakításával.

A program célja: Angol nyelvi felkészítés KER A1 szinttől KER C1 szintű nyelvismeret megszerzéséig. Interaktív receptív és produktív nyelvhasználat, kommunikációs stratégiák, autonóm nyelvtanulói/nyelvhasználói attitűd kialakítása.
A program általános célja, hogy a képzést sikeresen végző nyelvtanuló a hétköznapok során mind munkájával kapcsolatban, mind személyes, magánéleti viszonylatban megfeleljen a kommunikációs kihívásoknak. A KER megközelítéseit követve, képzéseink során nem pusztán egy idegen nyelvre vonatkozó ismeretek átadása és nyelvi készségek kialakítása valósul meg, hanem azzal párhuzamosan, a nyelvi készségek fejlesztésén keresztül az általános viselkedési, cselekvési és megnyilvánulási normák kialakítása. Intézményünkben a nyelvoktatás elsődleges célja az eltérő anyanyelvűek közötti sikeres együttműködés elősegítése.

Képzés célcsoportja: Alkalmazottak, Vállalkozók, Munkanélküliek, Magánszemélyek

Megvalósult képzéseink:
Budapest VIII. kerület
Pécs
Gyomaendrőd
Bátya
Kaposvár
Kalocsa
Győr
2019. január 17-én, 0.00-tól várhatóan reggel 7.00-ig karbantartási munkálatok miatt a Pályázati e-ügyintézés 2014-2020 felület (EPTK) rendszer és szolgáltatásai nem lesznek hozzáférhetőek. [...]
2019. jan 17.
Source: Kormányzati hírportál
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című (EFOP-1.3.5-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint: [...]
2019. jan 16.
Source: Kormányzati hírportál
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatás igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Védőháló a családokért” című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint: [...]
2019. jan 16.
Source: Kormányzati hírportál
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok személyes és telefonos ügyfélszolgálata 2019. január 2-tól megváltozott nyitvatartási idő szerint fogadja megkereséseiket. Elektronikus formában továbbra is a gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu email címre küldhetik kérdéseiket. [...]
2019. jan 16.
Source: Kormányzati hírportál

Learning Innovation Kft.